שובר מתנה
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון האתר

כללי

אנא קרא/י בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.
האתר מנוהל על ידי אודי גלילי בכתובת מקווה ישראל 16, חולון.

בכל שאלה ניתן לפנות למייל udish3@gmail.com
אתר זה מיועד להעניק מידע כללי לגבי הזמנת מוצרים וסדנאות מאודי גלילי (להלן: "אודי גלילי") ומאפשר לך רכישה מקוונת של מגוון ממוצרי אודי גלילי (להלן: "האתר"). בעצם הגישה שלך לאתר, או השימוש בו, לרבות רכישה מהמוצרים המוצעים בו, הנך מסכימה לתנאים שלהלן (להלן: "התנאים") הסכמה בלתי מותנית, ללא כל תנאי ו/או הסתייגות, ושהתנאים יחייבו אותך לכל דבר ועניין ומתחייבת לפעול על פי החוקים הרלוונטיים ללא הגבלה ו/או סייג, והנך מסכימ/ה כי לא תהא לך כל טענה לאודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר כהגדרת מונח זה להלן, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות אודי גלילי על פי התנאים.

במידה ואינך מסכימה להיות מחוייבת על ידי התנאים, אנא הימנעי מלעשות כל שימוש באתר. לא ניתן לעשות כל שימוש מסחרי במידע המפורט באתר.

השימוש באתר והזמנת מוצרים דרכו הינה לבני 18 ומעלה, המחזיקים בכרטיס אשראי בתוקף.

אודי גלילי שומר לעצמו את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מעת לעת עפ"י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. ללקוח ו/או מי מטעמו לא יהיו כל טענות כלפי אודי גלילי בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באת לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

* התנאים מייחסים לנשים וגברים כאחד.

תנאים לשימוש באתר:

1. האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ושלא למטרות רווח. אסור למשתמשי האתר לעשות בו שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות רווח. לפיכך, אסור למשתמש באתר להעתיק, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, ליצור או למכור פריט מפרטי המידע, המוצרים או השירותים שמקורם באתר אינטרנט זה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי הנך רשאי/ת לגלוש בחופשיות ולהוריד ממנו חומר (Download) ובלבד שהשימוש שיעשה בהם יהיה אך ורק לשימושך האישי ולמטרות שאינן מסחריות כאמור, ובכפוף לכיבוד כל זכויות היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר אין להשתמש באתר ו/או בתכנים בו לכל מטרה מסחרית, בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

2. עליך להבין שכל התכנים באתר הנם יצירות שזכויות היוצרים בהן הן של אודי גלילי ו/או של צדדים הקשורים לאודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר (כגון מפרסם וכיוצ"ב, להלן: "בעל זכות אחר") ולא ניתן להשתמש בהם ללא הרשאה כתובה מאודי גלילי, פרט למותר לפי תנאים אלה או כמפורט באתר. אין לראות בחומר כלשהו המוצג באתר כדבר המעניק לך הרשאה, במישרין ו/או בעקיפין, להשתמש בכל קניין רוחני השייך לאודי גלילי ו/או לצד ג' כלשהו (לרבות וללא הגבלה לפטנט, סימן רשום, סימן מסחר, זכויות יוצרים או סוד מסחרי).
לפיכך, מובהר בזאת במפורש כי אין להעביר ו/או למסור ו/או חלילה להפיץ את הסיסמא לכל צד ג' אחר, וזאת בין היתר על פי חוק זכויות יוצרים תשס"ח - 2007. כמו כן, מובהר בזאת כי חל איסור חמור על שכפול, העתקה, צילום, הקלטה, תרגום, איחסון במאגרי מידע, שידור ו/או קליטה ו/או הצגה בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי או מכני או אחר – את הסדנה ו/או כל חלק הימנה ו/או את התכנים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל - לרבות מעמוד הפייסבוק ו/או מעמוד הסדנה באתר. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב ממני, מראש. רכישת הסדנה על ידיכם מהווה הסכמה מכללא להוראות אלו. מובהר בזאת כי המפר הוראות אלו יהיה חייב בתשלום פיצוי הפרת זכויות יוצרים על פי דין ללא הוכחת נזק, ובנוסף לתשלום בגין כל הנזקים שיגרמו כתוצאה מהפרתו זו, בנוסף לעלויות המשפטיות ולכלל העלויות הכרוכות.

אחריות

4. השימוש שלך באתר הנו על אחריותך הבלעדית.

5. לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אודי גלילי ו/או מי מטעמו בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים במסגרתו או תכניו.

6. אודי גלילי ו/או מי מטעמו אינם מתחייבים, כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמשים.

7. בשום מקרה אודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר יהיו אחראים לכל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, נזקים ישירים, תוצאתיים, עקיפים או עונשיים, או נזקים הנובעים מאובדן רווחים, אובדן נתונים או הפרעה למהלך העסקים ואשר נובעים מהגישה שלך כגולש/ת, שימושך באתר או חוסר יכולתך לגשת לאתר או להשתמש בו, וזאת לרבות נזק הנגרם כתוצאה משימוש בתכני האתר או רכישה באמצעות האתר או, מכל סיבה שהיא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. הגבלת אחריות זו חלה גם על כל נזק או וירוס אשר עלולים לפגוע בציוד המחשבים שלך.

למען הסר ספק יובהר בזאת כי אודי גלילי אינו אחראי לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של הגולש/ת, למכשיר הטלפון הנייד או לכל רכוש אחר שלה ו/או של צד ג' כלשהו, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע (לרבות קבצים כלשהם) מהאתר או כניסה לקישורים שונים דרך האתר. כמו-כן, אודי גלילי אינו מתחייב ששירותי האתר יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, ללא תקלות ו/או ללא טעויות.

8. התכנים המופיעים באתר הינם כמות שהם IS-AS, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתכונים, כתבות, תמונות, מאמרים, סקירות, נתונים, ידיעות, עצות, הערכות, הנחיות ו/או כל מידע אחר בכל פורמט שהוא אשר יועמד לרשותך בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום או יהיה קיים בעתיד (לעיל ולהלן: "תכני האתר"), בין אם תכנים אלה בבעלות האתר ו/או מפעיליו ובין אם הם בבעלות צד שלישי כלשהו. אודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר לא יישאו באחריות לעניין מהימנותם, בטיחותם, תוכנם, דיוקם, אמינותם, זמינותם והשפעתם של תכני האתר על המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי הנחשף לתכני האתר בכל דרך אחרת, ולמען הסר ספק לרבות כל שימוש שיעשה בהם בידי צדדים שלישיים (אם בכלל). תמונות המצויות באתר הינן להמחשה בלבד, כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר בפועל. לאודי גלילי לא תהא כל אחריות ביחס לטעויות או לאי דיוקים שנפלו בכל מידע המופיע באתר.

9. למען הסר ספק מובהר בזאת כי העצות, ההנחיות, המתכונים ודרכי הכנתם כמובאים באתר ו/או בכל מדיה אחרת, הינם באחריות הגולש/ת בלבד, וכי אודי גלילי לא ישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם לציוד ו/או גוף ו/או מבנה ו/או בכלל בשל השימוש האמור. הגולש/ת מצהיר בזאת במפורש כי הוא קרא והבין את האמור לעיל ולא יבוא ואף יהיה מושתק בקשר עם כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה מאודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר בקשר עם האמור לעיל. הסעיף הנ"ל יפורש באופן הרחב ביותר.

10. ככל שקיימים קישורים או לינקים לאתר – מובהר כי אודי גלילי לא בדק את כל הקישורים או הדפים המקושרים לאתר, ואינו אחראית למובא בקישורים אלה או לאתרים אחרים שמקושרים לאתר ו/או לבטיחות הגלישה בהם. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית ולאודי גלילי הזכות למחוק כל קישור ובכל עת .כמו כן, אודי גלילי ו/או מי מטעמו אינם אחראים למדיניות הפרטיות של האתרים או השירותים של צדדים שלישיים אלה, או לפרקטיקות אחרות הנהוגות על ידיהם או על אופן אבטחתם.

זכויות יוצרים

11. זכויות היוצרים בגין תמונות או צילומים או סרטונים או מתכונים או הנחיות או עצות באתר הנם בבעלותו הבלעדית של אודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר. שימוש בכל אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. מובהר בזאת במפורש כי כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או בסרטונים ו/או במלל המצוי באתר עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות (כל אלו יחד יכונו להלן "החוק") וכן חוקים ותקנות רלוונטיים (להלן: "הדין"). לידיעתך, אודי גלילי יפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו במסגרת החוק והדין לשם שמירה קפדנית על זכויותיו הקנייניות וזכויות היוצרים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש וזאת על חשבונו של הגולש/ת.

12. סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של אודי גלילי ו/או בעל זכות אחר. אין לפרש שום דבר מהאמור באתר זה כאילו הוא מהווה מתן רישיון או זכות, מכללא, או מכח השתק, או בדרך אחרת, בסימני המסחר או בקשר אליהם, ללא רשות מפורשת בכתב מאת אודי גלילי ו/או מי מטעמו. חל איסור מוחלט על שימוש שלך בסימני המסחר שבאתר או בתכנים המוצגים בו, מלבד כפי שנקבע בתנאים והוראות אלה. אודי גלילי יפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותו במסגרת החוק והדין לשם שמירה קפדנית על זכויותיו הקנייניות, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש, וזאת על חשבונו של הגולש/ת.

13. אודי לא יהיה אחראי, ואינו מבטיח או מתחייב כי האתר והשירותים בו יפעלו ו/או יהיו זמינים בכל עת ללא הפרעות או תקלות, וכי יהיו ללא פגם. אודי גלילי לא יהיה אחראי לאי היכולת של האתר לפעול או להיות נגיש, מכל סיבה שהיא; לרבות הפסקות בפעילות האינטרנט או רשתות, הפסקות בפעילות החומרה או התוכנה בשל בעיות טכניות או אחרות שאינן בשליטת אודי גלילי (למשל, סיכול, כח עליון, רשלנות של צדדים שלישיים, השתלטות עוינת וכד') או עקב תקלה או טעות של אודי גלילי או מי מטעמה. היה ותידרש תחזוקה לאתר באופן אשר ישפיע על זמינותו, עשוי אודי גלילי (אך לא חייב) ליידע את הלקוחות על כך מבעוד מועד.

למען הסר ספק מובהר במפורש, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי המפעילים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, ולא יהא באלה כדי להטיל על אודי גלילי ו/או מי מטעמו איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

14. בעת שימושך באתר נאסף מידע עליך. זהו המידע שאת/ה מוסר/ת ביודעין. שימוש באתר לרבות שליחת הודעה לצדדים שלישיים מהווה הסכמה לכל האמור במדיניות הפרטיות, לרבות לכל שימוש אשר יעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאים או על פי הוראות כל דין. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיו האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), אשר יישמרו על ידי אודי גלילי ו/או מי מטעמו במאגר מידע רשום על שמו, ולמשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי המפעילים בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981.

15. עוד מצהיר המשתמש כי ידוע לו שאתר זה עשוי לאפשר לגולשים בו לכתוב תוכן גולשים באמצעות תגובות (טוקבקים) וכו', לכתוב הודעות וכיו"ב וכן, לעיין בהודעות של גולשים אחרים. מובהר בזאת כי אודי גלילי ו/או מי מטעמו יהיה רשאי להסיר כל חומר שיועלה לאתר בכל עת בהתאם לשיקול דעתו, ו/או לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום בתגובות הגולשים, למנוע את פרסום ההודעה בתגובות הגולשים ו/או להוציא מתגובות הגולשים כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה לתיבת תגובות הגולשים, הכול על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט. למען הסר ספק מובהר בזאת כי תוכן הגולשים כאמור אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי אודי גלילי, ואודי גלילי אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב ההודעות, לשגיאות, הטעויות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת תוכן הגולשים. תנאי לשימוש זה בתוכן גולשים הינו הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים במסמך זה. מובהר כי כל שימוש ו/או עיון בתוכן גולשים וכל מסירת תגובה ו/או עיון בתגובות מהווה הסכמה לתנאי השימוש וכי כל שימוש שלא בהתאם לתנאים אלו אסור בהחלט.

כל תקשורת או כל חומר שאת/ה מעביר/ה לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יישמר במאגרי המידע של אודי גלילי (בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי). כל דבר שאת/ה מעביר/ה או שולח/ת בדואר אלקטרוני, יישמר וניתן יהיה לעשות בו שימוש ע"י אודי גלילי ו/או ע"י חברות הקשורות אליה לצורך מטרות המאגר.

16. מאחר והאתר פועל בסביבה מקוונת, אודי גלילי אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, ומובהר בזאת כי בכל מקרה של פריצה ו/או גניבת מידע ו/או השתלטות עוינת אודי לא ישא בכל אחריות ו/או פיצוי ו/או שיפוי לכל צד ג' אחר. ידוע לגולש/ת כי אין באפשרותו של אודי להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמש ומניעת הגעתם לגורמים זרים, וכי אין באפשרותו להבטיח מבפני חדירות למחשביהם ו/או מפני חשיפת המידע האגור על ידם. ככל ולמרות אמצעי האבטחה הננקטים באתר, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בהם לרעה, הרי שהגולש/ת מצהיר/ה בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי אודי גלילי ו/או מי מטעמו. למען הסר ספק מובהר בזאת במפורש כי הגולש/ת מצהיר/ה כי קרא/ה והבין/ה את האמור בסעיף זה באופן מפורש, וכי יהיה מושתק מלתבוע ו/או להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה ככל והינו/ה בוחר/ת לעשות שימוש באתר.

17. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות האתר, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי עסקינן בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותו של אודי גלילי ו/או מי מטעמו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותו ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי אודי גלילי ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא יהיה אודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר אחראים לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

18. באמצעות שימוש בשירות המוצע באתר, תמסרי באתר מידע לרבות מידע אישי מזהה או פרטים (כגון פרטים אישיים, פרטי כרטיס אשראי). אודי גלילי ו/או מי מטעמו אוסף ושומר את המידע האמור (למעט פרטי כרטיס האשראי שלך, הדרושים לאודי גלילי רק לצורכי הרכישה ולא ישמרו על ידו) לטובת מתן השירותים על ידו באתר וכן למטרות התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו, לעידוד קנייה ורכישה, לרבות מתן הטבות וכדומה, לשלוח מסרים פרסומיים ו/או הצעות מסחריות ייעודיות, וזאת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או הודעות PUSH, בין אם על ידי אודי גלילי ובין אם באמצעות צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים שלו וכן למטרת פנייה (כללית או מותאמת אישית) ללקוחות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, איסוף נתונים סטטיסטיים וניתוחם, צרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לצורך ביצוע תשלומים שונים באמצעות ספקי שירותי סליקה ולצורך בירור פניות ועמידה וציות להוראות החוק ("המטרות"). לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אך במידה שלא יימסר המידע לאודי גלילי, יכולתה של פרומיס לספק את השירותים עבורך תהיה מוגבלת. בעת השימוש באתר, אודי גלילי תצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית באתר וכדומה. אודי גלילי ישמור את המידע שסופק לו במאגר מידע בהתאם לחוק ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות לעיל, אשר ייתכן ותעודכנה מעת לעת על-פי שיקול דעתה של אודי גלילי ובהתאם להוראות הדין. במידה שיש לך השגות ו/או התלבטות לגבי מסירת המידע האישי ו/או שמירתו על ידי אודי גלילי הנך מתבקשת לא לעשות שימוש באתר כאמור.

19. כאמור לעיל, פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של האתר. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמש (לעיל ולהלן: "המידע") יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמש ומאושר על ידו כי לבחירת אודי גלילי, ייתכן והמאגר יוחזק ע”י מי מטעמו של אודי גלילי ו/או צד שלישי כלשהו.

20. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ייתכן ופרומיס תדרש למסור מידע אישי ו/או מידע לגבי פעילויותיך כלקוחה כאשר היא תדרש לכך באמצעות זימון, צו או הליך משפטי אחר, או במידה שפרומיס מאמינה בתום לב כי מסירת המידע חיונית לטובת: (1) חקירה, מניעה או נקיטת פעולות הנוגעות לפעולות החשודות או הובהר כי הן בלתי חוקיות או סיוע לרשויות אכיפה ממשלתיות, לרבות במטרה לזהות מעשי מרמה; (2) אכיפת התנאים, לחקור ולהגן על פרומיס כנגד תביעות ו/או טענות של צדדים שלישיים, או להגן על ביטחון ושלמות האתר; ו-(3) לצורך מימוש או הגנה על זכויותיה של פרומיס, רכושה או עבור הביטחון האישי של פרומיס, לקוחות האתר, עובדיה או כל צד שלישי אחר.

21. כמו-כן, פרומיס לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן : (1) תתקבל בפרומיס טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה תהיה פרומיס רשאית למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי על פי הנסיבות; (2) אם פרומיס תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו, או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות הפרטיות; (3) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות ובקשות תמיכה של המשתמשות; (4) על מנת להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של פרומיס, של המשתמשות באתר או של הציבור הרחב; (5) על מנת לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי של המשתמשות באמצעות צדדים שלישיים המעניקים שירותים לפרומיס, כפי שהדבר מתבקש לפי הצרכים העסקיים והתפעוליים של פרומיס, כאשר צדדים שלישיים אלה עשויים להיות ממוקמים במדינה אשר בה דיני הגנת המידע והפרטיות שונים מאלה החלים בישראל; (6) על מנת לאפשר ביצוע תשלומים דרך ספקי שירותי סליקה; (7) על פי אישור מפורש של המשתמשת לפני הגילוי; (8) שיתוף פעולה עם צדדים שלישיים למטרת שיפור חוויית משתמש באתר ו-(9) אחסון מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל.

22. על-פי החוק , כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות אל פרומיס בבקשה לתקן את המידע.

23. פרומיס עשויה לשמור עליך גם מידע שהינו אנונימי ולא מזוהה וזאת לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים, מחקריים ושיווקיים, וכן לצורך התאמה, פיתוח ושיפור האתר והשירותים הניתנים במסגרתו ומתן השירותים.

24. בנוסף, במקרה של מכירת הפעילות העסקית של אודי גלילי (בכל דרך לרבות מכירת מניות ו/או מכירת מוניטין, מיזוג או מכירה של חלק מהנכסים של אודי גלילי או כולם), אודי גלילי עשוי לחשוף או להעביר את כל המידע שיימסר ע”י המשתמש אל הגורם שירכוש את הפעילות האמורה לעיל, או כל חלק הימנה לרוכש.

25. אודי גלילי אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים (ככל שיהיו ברשותם), אולם הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) במקרים בהם המשתמש ביצעה מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע באודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי אודי גלילי ו/או מי מטעמו צו שיפוטי, המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

26. שליחת הודעות ע”י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

27. אודי גלילי עשוי לעשות שימוש בטכנולוגיות מעקב במקרה של גלישה באתר, כדוגמת "עוגיות". עוגיות הן מזהים אלפאנומריים המאפשרים לאודי גלילי לזהות אותך כלקוח/ה, כאשר את/ה שב/ה לאתר ו/או כאשר את/ה עושה שימוש באותו המחשב והדפדפן. באמצעות עוגיות, המערכת תזהינה את הדפדפן שלך למטרת מעקב אחר מגמות השימוש שלך באתר, התאמה להעדפות אישיות, לצרכי אימות פרטים, לשיפור איכות השירות, לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, ליצור חווית משתמש אישית באתר ולצרכי אבטחת מידע. את/ה כמובן יכול/ה להסיר או לחסום את העוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, אולם במקרים מסוימים יכולתך לעשות שימוש באתר עשויה להיות מוגבלת עקב כך. רוב הדפדפנים מובנים לקבלת עוגיות, אולם את/ה יכולה להגדיר את הדפדפן כך שיסרב לקבל עוגיות או יודיע לך מתי עוגייה נשלחת למחשבך. בכל מקרה, אודי גלילי ו/או מי מטעמו ו/או בעל זכות אחר לא יהיו אחראים לכל עניין הקשור לעוגיות.

הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שניתן יהיה לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל) עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה). אודי גלילי (ו/או מי מטעמו) יהיה רשאי רשאים להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיהם.

28. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של אודי גלילי, במקרים שבהם אודי גלילי יחשוש כי השימוש של גולש/ת אינו מתיישב עם התנאים ו/או כל דין, יהא אודי גלילי רשאי להתחקות אחר השימוש של הגולש/ת, למנוע מהגולש/ת גישה לאתר, או להעביר את דפוסי התנהגות הגולש/ת לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתו של אודי גלילי, כי הוא נפגע מפעילות המפרה של הגולשת וכן כל פעולה אחרת אשר ימצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינו ו/או על זכויותיו.

29. אינך רשאי/ת (ואינך רשאי/ת להתיר לכל צד שלישי), אלא אם הדבר הותר במפורש על פי תנאים אלו לפעול בין היתר, כדלקמן: להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של אודי גלילי או נותני הרישיון שלה; להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי מזהה אודות משתמשים ללא הסכמתם המפורשת, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל יישום חיפוש או אחזור; לפגוע או לשבש את פעולת האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר; לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול ובלתי סביר על תשתית האתר וכן לא לעשות כל פעולה של שאיבת מידע ו/או העברתו ו/או העתקתו לאתר אחר ו/או הפניה מאתר אחר לאתר או לחלק מהאתרים באמצעות deep linking וכדומה.

30. תנאים והוראות אלה ביחד עם המדיניות בנושא פרטיות שלנו וכל הסכם אחר שנכרת בינך לבין אודי גלילי בקשר למוצר או לשירות מסוים של אודי גלילי, ממצים את מלוא ההסכמה בינך לבין אודי גלילי וגוברים על כל ההסכמים, המצגים וההבנות האחרים, בכתב או בעל פה.

31. אינך רשאית לשנות או לתקן תנאים והוראות אלה ללא הסכמה מוקדמת בכתב מאת אודי גלילי.

32. אם ייקבע על-ידי רשות מוסמכת או ביהמ"ש כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאים אינה חוקית, אינה תקפה או אינה ניתנת לאכיפה על פי הדין הקיים או על פי כל דין עתידי, הסעיף או ההוראה שיקבע כי אינם חוקיים, אינם תקפים או אינם ניתנים לאכיפה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להגבילה או להפרידה מתנאים אלה, וההוראה האמורה (במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין) לא תשפיע על התוקף והאפשרות לאכוף הוראה כלשהי מבין ההוראות הנותרות של תנאים אלה.

33. הנך ו/או מי מטעמך, ישפה את אודי גלילי ו/או מי מטעמו בגין כל הפסד, נזק ו/או הוצאה, אובדן רווח, תשלום שייגרם לו ולרבות שכ"ט של עו"ד והוצאות משפט, הנובעים מתביעה, תובענה או דרישה המופנית מצד ג' והנובעת משימושך באתר ו/או מהפרת התנאים על-ידך, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיו של אודי גלילי ו/או מי מטעמו בהתאם לכל דין. בנוסף, יפצה ו/או ישפה המשתמש את אודי גלילי ו/או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי לרבות כל בעל זכות אחר כלשהוא כתוצאה מתכני משתמשים אותם העלו ו/או מסרו ו/או פרסמו באתר, או כתוצאה מכל שימוש אותו עשה בשירותי האתר. מובהר בזאת כי חובת השיפוי האמורה תחול אף לאחר סיום התקשרותך עם אודי גלילי.

34. במידה המקסימאלית האפשרית על פי דין, אודי גלילי ו/או מי מטעמו, לא יהיה אחראי לכל נזקים שייגרמו למשתמש/ת או לצד ג', מכל סוג שהוא, לרבות, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים, עונשיים, אגביים או תוצאתיים (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, נזק למוניטין, לרווחים, למידע, או לעסקים ונזק בגין עגמת נפש), על פי כל עילה משפטית (לרבות אך לא רק, חוזית, נזיקית, אחריות קפידה או אחרת) הנובעים מהתנאים, מהאתר, משימוש בהטבות ו/או בתכנים, משימושו של המשתמשת או מאי-יכולת להשתמש באתר, על כלל שימושיו, או מכל מעשה או מחדל של אודי גלילי ו/או מי מטעמו.

תנאי הרכישה באתר:

35. בעת ביצוע רכישה באתר הינך מצהיר/ה כי הינך בגיל משפטי המאפשר לך לבצע עסקאות במדינה בה את מתגורר/ת, לפחות בן/ת שמונה-עשרה (18) שנים ובעל כרטיס אשראי בתוקף. במידה והינך משתמשת באתר בשם יישות משפטית (לרבות חברה, שותפות או עוסק מורשה), הינך מצהירה כי את מורשית לבצע כל פעולה בשם היישות המשפטית כאמור.

36. המוצרים, המחירים והמבצעים המוצגים באתר ניתנים לרכישה דרך אתר המכר מרחוק בלבד, בכפוף לזמינותם במלאי, לאזורי ההפצה ולאמור בתקנון זה. אודי גלילי אינו מתחייב כי כל המוצרים המצויים באתר קיימים בפועל ו/או במלאי בכל עת. אודי גלילי שומר לעצמו הזכות לבטל או להפחית כמות של מוצרים שיסופקו ללקוח/ה, על פי שיקול דעתו הבלעדי. אודי גלילי אינו מחויב לספק מוצר שאינו קיים במלאי, והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בכל הכרוך והנובע מכך. בהקשר זה, לא יינתן פיצוי במידה ומוצר שנרכש לא סופק עקב חוסר במלאי (מובהר כי בגין מוצר שלא סופק, לא תחויב/י).

37. המוצרים המוצגים באתר הנם למטרות המחשה בלבד.

38. אודי גלילי שומר לעצמו את הזכות לבצע באתר, הרחבות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. כמו-כן, אודי גלילי יהיה רשאי להסיר מבצעים ו/או שירותים המוצגים באתר בכל עת, ללא הודעה מוקדמת וזאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.

39. לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי תינתן הודעה ללקוח לפיה העסקה אושרה. לפיכך, על מנת שההזמנה תועבר לביצוע ללא עיכובים יש להקפיד על מסירת הפרטים באופן מדוייק.למען הסר ספק רק הזמנה שאושרה על ידי חברת האשראי תחייב את ביצוע העסקה על ידי אודי גלילי.

40. אודי גלילי ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים, במישרין או בעקיפין, במקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו בעת ביצוע הרכישה ו/או בגין כל תקלה טכנית או אחרת המונעת ממך לרכוש דרך האתר.

41. מחירי המוצרים באתר הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הגולש/ת באתר ו/או במועד הקלדת ההזמנה, לפי המאוחר.

42. מחירי המוצרים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.

43. מגוון המוצרים, השירותים והמחירים (לרבות בגין משלוח) ותנאי התשלום באתר יכולים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של אודי גלילי, והאחריות להתעדכן בשינויים האמורים באתר, ככל שיתרחשו, מוטלת עליך כמשתמש/ת באתר.

44. במקרה ויירכש מוצר שאזל מהמלאי, ימסור לך אודי גלילי הודעה על כך בהקדם האפשרי ולא יחייב את כרטיס האשראי שמסרת במעמד הרכישה/יוציא זיכוי כספי בגין אותו המוצר שאזל.

45. לאחר ביצוע ההזמנה, תקבלי דוא"ל המאשר את קבלת ההזמנה וכולל סיכום ההזמנה, הסכום ששולם ודמי משלוח. במידה ולא יתקבל אישור הזמנה תוך יום עסקים אחד לאחר ביצועה, באפשרותך ליצור עמנו קשר לבירור במייל udish3@gmail.com

46. באם יש לך שאלות ו/או צורך בהבהרות כלשהן בזמן ביצוע ההזמנה באפשרותך ליצור קשר עם אודי גלילי בטלפון 050-3020150.

מדיניות משלוחים

47. במסגרת ביצוע ההזמנה באתר, תתבקש/י לתת פרטים לעניין משלוח המוצרים. משלוח המוצרים ייתכן שיהיה כפוף לתשלום דמי משלוח, בסכום שיעודכן מעת לעת ויוצג בעת ביצוע ההזמנה.

48. אודי גלילי מספק הזמנות בכתובת שהוקלדה בעת הרכישה, וזאת למעט משלוחים המיועדים להפצה בישובים וכפרים מעבר לקו הירוק בעלי סיכון ביטחוני. אספקת המוצרים כפופה לנגישות תשתיתית, ביטחונית וכיוצ"ב. במקרים מסויימים המוצרים יעמדו לרשות הלקוח/ה לאיסוף במקום סמוך ומקובל בתיאום מראש עם הלקוח/ה.

49. מועדי אספקת המוצרים ללקוח/ה יהיו עד 5 ימי עסקים (מהיום העוקב לאישורה וקליטתה של עסקת הרכישה במערכת אודי גלילי שבאתר). מועד אספקת המוצרים הוא בימי עבודה, קרי ימים א'-ה' בין 8:00 – 18:00, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג ושבתון. הזמנות שנקלטו במערכת החל מיום חמישי בשעה 17:00, ביום שישי או שבת יטופלו ביום ראשון העוקב, בכפוף להימצאות המוצר במלאי, הזמנות יטופלו עד ליום העסקים העוקב לביצוע ההזמנה. הזמנות שנקלטו בערב חג, ימי חג ושבתון, יטופלו ביום העסקים העוקב.

50. משקל חבילה מקסימאלי הינו עד 10 ק"ג ועד מידה של 40*40*40. ככל והחבילה עולה על מי מבין מידות אלו, יחול חיוב נוסף בגין המשלוח, בהתאם לנסיבות העניין ובתיאום עם הלקוח.

51. אודי גלילי לא יהיה אחראי לכל נזק עקב איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של אודי גלילי לרבות, שביתות, תאונה, פגעי מזג אויר, מצבי חירום בטחוניים, פעולות איבה, טרור, מגפה וכיוצ"ב.

ביטול עסקה/החזרת סחורה לאחר קבלת המשלוח תוכלו להחזיר או להחליף מוצרים בהזמנה הבאה, בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של אודי גלילי כמפורט להלן, וזאת לאחר אספקת ההזמנה:

52. הנכם רשאים לבטל כל הזמנה שביצעתם באתר, או חלק מן המוצרים והמצרכים שקיבלתם, ולהחזיר את המוצרים והמצרכים שרכשתם, וזאת על פי ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981.

53. כדי לבטל הזמנה או רכישת מוצרים מסוימים, תוכלו לעשות זאת בתיאום שירות הלקוחות במייל - udish3@gmail.com או בוואטסאפ / טלפון 050-3020150, וזאת בתוך שבוע מקבלתם או עד עשרה ימים לפני מועד תפוגת המוצר, לפי המוקדם מבין השניים בתנאי שלא נעשה שימוש במוצר. מוצרים שנזרקו לא יהיו זכאים לזיכוי, ובהצגת חשבונית ומס' הזמנה.

54. באם סופק לך המוצר ניתן להחזירו ולקבל החזר כספי מלא בניכוי דמי ביטול כהגדרתם בחוק, בכפוף לכך שלא נעשה כל שימוש במוצר, קרי שהצלופן או העטיפה האחרת העוטפים את המוצר סגורים ושלמים וכן לא נגרם למוצר שום פגם ו/או נזק. לצורך האמור עליך לפעול כדלקמן:

• להשיב (בתיאום מראש) בחזרה לאודי גלילי את המוצר עד 14 יום מיום קבלתו, וזאת לכתובת מקווה ישראל 16 בחולון.

• לשלוח לאודי את המוצר באמצעות שליח, מטעמך ועל חשבונך.

55. אודי גלילי יהא רשאי לבטל רכישה שבוצעה באתר בהתאם לשקול דעתה וכפוף להוראות הדין, בין השאר, אם סופקו על-ידי הלקוח/ה פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח הודעה מתאימה ללקוח/ה. 56. לאחר החזרת המוצרים תזוכו במחיר ששילמתם עבורם (לא כולל דמי המשלוח). הזיכוי דרך האתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלכם או באמצעות קבלת זיכוי לקניה הבאה. אודי גלילי יהיה רשאי לגבות מכם, בתנאים מסוימים, דמי ביטול בשיעור של 5% (חמישה אחוזים) ממחיר העסקה או 100 ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר. במקרה של פגם או קלקול כאמור לא תחויבו בדמי ביטול.

57. למען הסר ספק, ככל ופתחתם את אריזת המוצר, השתמשתם בו או צרכתם אותו, לא תוכלו להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום.

58. ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף, והכול בכפוף להוראות כל דין.

דמי משלוח

59. לחשבון הסופי יצורפו דמי משלוח. דמי המשלוח בהם תחויבו יוצגו ב"סל הקניות שלי" ובכל מקרה יוצגו בפניכם בעת האישור הסופי של פרטי ההזמנה.

60. יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

61. מחיר דמי המשלוח העדכני יוצג באתר אודי גלילי הזכות לשנות את דמי המשלוח ו/או לגבות דמי משלוח שונים לאוכלוסיות שונות העונות להגדרות מסוימות או בהתאם למבצעים שונים, הטבות בדמי המשלוח או מבצעים על דמי המשלוח אינם כוללים עדכון מחירים.

62. אודי גלילי זכאי לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

63. האתר מציע למכירה מוצרים רבים ומגוונים. לצד כל מוצר מוצג באתר מחירו המעודכן בעת ביקורכם באתר. מחיר זה תקף להזמנה הספציפית והחברה אינה מחויבת למחיר זהה של אותו מוצר בהזמנה הבאה.

64. בכל מקרה מובהר כי המחיר הקובע לרוכשים מהאתר הינו מחיר המוצר המופיע בחשבונית העסקה הסופית, ולא המחיר שיופיע (ככל שיופיע) על מדבקת מחיר המוטבעת על המוצר אשר נמסר ללקוח במסגרת ההזמנה.

מידע פרסומי

65. הנך מסכימה לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך כדי שניידע אותך אודות שירותי אודי גלילי, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהנם שותפים עסקיים של פרומיס, אשר יועברו אלייך באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או הודעות PUSH, וכדומה. בהקשר זה, את יכולה, בכל עת, לפנות ולבקש שלא להיכלל ברשימת הדיוור, באמצעות פניה בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני המופיעה מעלה או לחילופין למלא אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור, אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך.

סדנאות

66. ניתן להירשם לפעילויות המוצעות באתר, על בסיס מקום פנוי בלבד.

67. מיקום הסדנא וזמני קיומה, ועצם קיומה כפופים לשינויים. אודי גלילי או מי מטעמו, יודיעו למזמינ/ה אודות שינויים כאלו, מוקדם ככל הניתן. לתשומת לבכם, המזמינ/ה יהא אחראי להודיע למשתתפים עבורם הזמין את הפעילות, על שינויים כאמור כאן.

68. אין לצלם או להקליט את הסדנא בעת הפעילות אלא באישורו של אודי גלילי. ככל וצולמה ו/או הוקלטה הסדנא או כל חלק הימנה, הנ"ל לשימוש אישי בלבד ולא להפצה. כל האמור בתקנון זה לעיל לעניין זכויות יוצרים יחול גם האמור בסעיף זה בשינויים המחוייבים לפי העניין.

69. אודי גלילי ומי מטעמו רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, מכל סיבה שהיא וללא חובת נימוק, לבטל כל עסקה ו/או הזמנה שבוצעה באתר על ידי מזמין. בביטול הזמנה בנסיבות אלו, יבוטל החיוב במלואו.

70. ניתן לבטל הרשמה לסדנא החל ממועד ההרשמה לסדנא ועד ל - 73 שעות שלפני מועד תחילתה, כנגד זיכוי מלא. עם קבלת ההודעה על הביטול במהלך פרק הזמן האמור, יושב למבטל החזר כספי בגין הסכום ששילם בעת הרשמתו.

71. הרשמה לסדנא שתבוטל או תדחה במהלך 72 – 25 שעות שלפני תחילת הסדנא תחויב בעלות של 50% מעלות הסדנא. עם קבלת ההודעה על הביטול במהלך פרק הזמן האמור, יושב למבטל החזר כספי בגובה מחצית מהעלות ששילם / שווי סדנא מלאה (בהתאם לנסיבות העניין), לפי הסכום הנמוך מבין אלו.

72. לא יינתן כל החזר ו/או זיכוי בגין ביטול הרשמה או דחייה של סדנא בפרק זמן של 24 השעות שלפני תחילת הסדנא.

תנאים כלליים

73. לא יינתן החזר כספי בגין רכישת שובר מתנה ("גיפט קארד").

74. בגלישתך באתר הנך מסכימה לכך שהתנאים כהגדרתם לעיל מהווים את ההסכם השלם והבלעדי בינך לבין אודי גלילי באים במקום ו/או גוברים על כל הצעות, הסכמים או תקשורת קודמים בינך לבין אודי גלילי וחלים עליהם.

75. הפעילות באתר זה וכל הקשור והכרוך בה, לרבות התנאים, יוכפפו לדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ו/או לפרשנות התנאים תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב-יפו.

אשמח לעמוד לרשותך בכל עת,

אודי גלילי.

כל הזכויות שמורות לאודי גלילי, 2021.

דילוג לתוכן